Hướng dẫn cấu hình Virtual Hosts trên CentOS 7

Nội dung

1. Điều kiện

– Đã cài đặt Apache
– Sever Type: CentOS 7

Nếu bạn chứa cài đặt có thể làm theo hướng dẫn nhanh sau

Cài đặt Apache sử dụng yum

sudo yum -y install httpd

Kích hoạt Apache

sudo systemctl enable httpd.service

Chú ý: Nếu các bạn chưa có domain riêng cho mình thì có thể bỏ qua các bước này

2. Tạo thư mục truy cập

Sử dụng lệnh mkdir để tạo:

sudo mkdir -p /var/www/example.com/public_html

Chú ý : example.com ở trên tương ứng với mỗi domain

3. Phân quyền

Sử dụng lệnh chown:

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/example.com/public_html
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/example2.com/public_html

Chú ý : $USER tương ứng với username mà bạn đang đăng nhập

Để đảm bảo tài khoản của bạn có quyền truy cập. Nên phân quyền cho thư mục chung /var/www mặc định thư mục này được tạo ra khi bạn đã cài đặt Apache

Phân quyền cho thư mục chung

sudo chmod -R 755 /var/www

Bây giờ bạn có thể thêm, xóa ,sửa nội dung trong thư mục www

4. Tạo Virtual Host

Tạo thư mục sites-availablesites-enabled sử dụng lệnh mkdir:

sudo mkdir /etc/httpd/sites-available
sudo mkdir /etc/httpd/sites-enabled

Tiếp theo sửa tập tin httpd.conf sử dụng lệnh:

sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Thêm nội dung sau vào cuối tập tin:

IncludeOptional sites-enabled/*.conf

Sử dụng Ctrl + X, nhấn tiếp Y lưu thay đổi, N là không, C là hủy bỏ

Tạo tập tin Virtual Host bắt đầu bằng cách mở tập tin mới với lệnh nano:

sudo nano /etc/httpd/sites-available/example.com.conf

Lưu ý:
– Tập tin mới tạo ra phải có đuôi là .conf
– Mỗi tập tin tương ứng với mỗi domain của bạn sử dụng. Ở đây mình sử dụng domain là example.com => example.com.conf

Copy nội dung sau vào tập tin example.com.conf

<VirtualHost *:80>
ServerName www.example.com #Khai báo tên chính máy chủ trỏ đến
ServerAlias example.com #Khai báo tên máy chủ trỏ đến
DocumentRoot /var/www/example.com/public_html # Đường dẫn thư mục mà domain example.com trỏ tới
</VirtualHost>

Sử dụng Ctrl + X, nhấn tiếp Y lưu thay đổi, N là không, C là hủy bỏ

5. Kích hoạt Virtual Host

Cấp quyền cho phép người dùng truy cập

sudo ln -s /etc/httpd/sites-available/example.com.conf /etc/httpd/sites-enabled/example.com.conf

Khi bạn chạy xong cần khởi động lại Apache để nhận được những thay đổi mới nhất:

sudo apachectl restart

6. Thiết lập hosts

Thay đổi tập tin hosts

sudo nano /etc/hosts

Thêm nội dung sau vào cuối tập tin:

server_ip_address example.com

7. Kiểm tra

Tạo trang index.html

nano /var/www/example.com/public_html/index.html

Copy & paste nội dung sau:

<html>
<head>
<title>Welcome to Example.com!</title>
</head>
<body>
<h1>Success! The example.com virtual host is working!</h1>
</body>
</html>

Sử dụng Ctrl + X, nhấn tiếp Y lưu thay đổi, N là không, C là hủy bỏ

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc cấu hình Virtual Hosts, để kiểm tra bạn sử chạy đường dẫn sau trên trình duyệt chrome, IE, Cococ…

http://example.com

or nếu bạn không có domain

http://server_ip_address

Nếu các bạn thấy thông báo màn hình có nội dung sau tức là bạn đã cấu hình Virtual Hosts trên CentOS 7 thành công !

Success! The example.com virtual host is working!

Comment của bạn